024nijmegen

5.0/5 rating 1 vote
1049

VoorNijmegen

De wijsheid ligt op straat

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Bestuurlijke vernieuwing
2 x per jaar referendumdag in Nijmegen
Waar  de  landelijke  politiek  bezig  is  met  het  afscha­ffen  van  het  raadgevend  referendum,  wil VoorNijmegen.NU   dit   juist   uitbreiden.   Elke   derde   woensdag   in   maart   en   september   wordt   referendumdag   in   Nijmegen.   Als   500   Nijmegenaren   gezamenlijk   over   een   onderwerp   een   referendum  aanvragen,  zal  de  gemeenteraad  daar  een  uitspraak  over  doen.  Als  de  raad  in  meerderheid   uitspreekt   dat   het   onderwerp   geschikt   is   voor   een   referendum   hebben   de   initiatiefnemers  een  maand  om  voldoende  handtekeningen  te  verzamelen.  Daarna  wordt  het  onderwerp meegenomen op de eerstvolgende referendumdag. De kiesdeler (in 2014 was dat 1923 stemmen) is in dit geval voldoende.

Als  de  raad  uitspreekt  dat  het  onderwerp  niet  geschikt  is  voor  een  referendum,  staat  het  de initiatiefnemers vrij om 3.846 handtekeningen (twee maal de kiesdeler) te verzamelen, waarna hetonderwerp alsnog meegenomen wordt op de eerstvolgende referendumdag. Als  10  procent  van  de  gemeenteraad  (verdeeld  over  minimaal  twee  fracties)  een  raadsvoorstel  geschikt vindt voor een referendum, zal besluitvorming door de raad worden uitgesteld en zal het onderwerp meegenomen worden op de eerstvolgende referendumdag.

Gekozen wethouder
Bij  sommige  partijen  mogen  de  leden  zich  uitspreken  over  de  kandidaten  die  namens  die  partij  wethouder  kunnen  worden.  Andere  partijen  hullen  zich  in  stilzwijgen  en  maken  vaak  pas  nadat  ze  zijn  toegetreden  tot  het  college  bekend  wie  namens  hen  wethouder  wordt.  VoorNijmegen.NU   is   voor   volstrekte   transparantie   en   gaat   voor   kwaliteit   boven   lidmaatschap   van   een   politieke  partij.  VoorNijmegen.NU  zal  dan  ook,  mocht  zij  deelnemen  aan  de  coalitie,  openbare sollicitatiegesprekken  gaan  voeren  met  een  ieder  die  wethouder  in  de  gemeente  Nijmegen  wilt worden.  Ook  wil  VoorNijmegen.NU  dat  de  Nijmegenaren  bij  de  gemeenteraadsverkiezingen  van 2022 direct de wethouders kunnen kiezen.

Transparantie
80  Procent  van  wat  de  raad  bespreekt,  komt  niet  in  de  media  en  leeft  niet  in  de  stad.  80  Procent  van wat er in de stad leeft, wordt niet besproken in de raad. VoorNijmegen.NU zal elk onderwerp integraal  op  haar  website  zetten  met  een  poll  erbij.  Onze  raadsleden  zullen  conform  deze  poll  stemmen. Coalitiebesprekingen kunnen soms lang duren en zijn volstrekt niet transparant. VoorNijmegen.NU zal voor de verkiezingen aangeven welk onderdeel van het verkiezingsprogramma van de andere partijen zij steunen en vooral welke niet. VoorNijmegen.NU gaat dus ook niet onderhandelen over onderwerpen die zij niet steunen. Ook gaan we geen onderwerpen uitruilen.

Onderwijs en Jongeren
Uitbreiden mandaat jongerenwerk
Kinderen  vanaf  12  jaar  komen  nu  in  aanmerking  voor  jongerenwerk.  Veel  van  de  problemen  die  jongeren  ervaren  én  veroorzaken  zijn  al  zichtbaar  voor  het  twaalfde  jaar.  VoorNijmegen.NU  wil dus een uitbreiding van het mandaat voor jongerenwerk zodat ook de jeugd onder de twaalf jaar aangepakt en geholpen kan worden Basisschool en voortgezet onderwijs krijgt een bieb.

Lezen is van essentieel belang voor de jeugd. Het stimuleert de creativiteit en bevordert de kennisvan de taal. VoorNijmegen.NU wil dat er op elke school in Nijmegen een bibliotheek komt zonderdat de school daar eigen middelen in hoeft te investeren.

We stoppen met schoolwijzer
In  Nijmegen  moeten  ouders  hun  kind  via  een  centraal  aanmeldpunt  inschrijven  voor  een  basis-school. Het resultaat van dit systeem is inmiddels dat hoogopgeleide ouders bewust kiezen voor een basisschool waar zij vertrouwen in hebben, ook als die niet in hun eigen wijk ligt. Laagopgeleide ouders kiezen veelal voor de buurtschool. Wat  VoorNijmegen.NU  betreft  gaat  elke  school  gaat  over  haar  eigen  aanmeldingen  en  mag  elke  ouder  zelf  kiezen  naar  welke  school  hun  kind  gaat.  Ook  gaan  we  stoppen  met  de  afspraak dat  de  gemeente  leegstaande  schoollocaties  verplicht  overneemt  tegen  WOZ-waarde.  Met  deze  afspraak zorg je er namelijk voor dat het verhuizen van een school  financieel aantrekkelijker is dan nieuwbouw op de bestaande locatie.

Mobiliteit en parkeren
Investeren in bestaande fietspaden in plaats van in nieuwe
Al  jarenlang  worden  er  miljoenen  geïnvesteerd  in  nieuwe  snelfietspaden.  Maar  als  je  kijkt  naar  de  staat  van  de  bestaande   fietspaden  (bijvoorbeeld  in  Dukenburg,  Lindenholt  of  Hatert)  dan  schieten je de tranen in de ogen. VoorNijmegen.NU wil dan ook eerst deze aanpakken voordat er geïnvesteerd wordt in nieuwe  fietspaden.

De bus gaat uit de burchtstraat
Al jarenlang wordt gesproken over de bussen in de Burchtstraat. Wat VoorNijmegen.NU betreft, isdat afgelopen. De grote bus verdwijnt uit de Burchtstraat!

Er komt een spoorlijn naar Kleve
De  universiteit  en  de  HAN  hebben  veel  Duitse  studenten.  Deze  komen  veelal  met  de  auto waardoor de parkeerdruk op en rond het universiteitsterrein stijgt. VoorNijmegen.NU gaat intensiefonderhandelen om de spoorlijn naar Kleve te heropenen.

Gevaarlijke oversteekplaatsen worden aangepakt
We  pakken  alle  onveilige  fietsoversteekplaatsen  zoals  Graafseweg  en  Muntmeesterlaan  aan.
Meldingen  van  onveilige  situaties  nemen  we  serieus  en  zullen  op  de  kortst  mogelijke  termijn worden opgelost.

De Waalkade wordt een groene oase zonder auto/bus verkeer
Vele  Nijmegenaren  hebben  hun  mening  gegeven  over  de  Waalkade.  Na  intensieve  beraad-slagingen  werd  er  gekozen  voor  “de  groene  oase”.  Nooit  eerder  was  er  zoveel  eensgezindheid  bij  bewoners, ondernemers en bezoekers van de Waalkade. Voor VoorNijmegen.NU is er dus ook geen discussie meer nodig. De Waalkade wordt een groene oase zonder auto en busverkeer en zonder evenemententerrein.

Geen uitbreiding van het betaald parkeer of vergunning regime
Inmiddels  is  betaald  parkeren  ingevoerd  in  het  centrum,  in  Zwanenveld,  rond  de  universiteit  en  in  Nijmegen-Oost.  In  het  Waterkwartier  is  er  al  een  informatie  bijeenkomst  gehouden  en  wordt  de  enquête  verstuurd  om  ook  daar  betaald  parkeren  in  te  voeren.  VoorNijmegen.NU  is  tegen  de  uitbreiding van betaald parkeren. Bij de toegenomen parkeerdruk in de genoemde gebieden ligt de oorzaak zelden bij de bewoners maar vaak bij externe partijen. Wij stellen dan ook voor om de eerste parkeervergunning per woning gratis te verstrekken.

Parkeren bij CWZ wordt voor patiënten 1e uur gratis
Het parkeerterrein van het CWZ is eigendom van de Gemeente Nijmegen. Waar je bij veel andereziekenhuizen  in  het  land  gratis  één  uur  kan  parkeren,  begint  bij  het  CWZ  meteen  de  meter  te  draaien. Dat is vooral een grote financiële belasting voor de ouderen en kwetsbare Nijmegenaren.

Wij  willen  dan  ook  het  eerste  uur  parkeren  gratis  maken.  Wij  gaan  in  overleg  met  de  universiteit  en  het  Radboudumc  om  ook  daar  de  parkeertarieven  te  verlagen  voor  patiënten,  bezoekers  en medewerkers

Met 70 km/u over de oversteek
Iedereen  die  wel  eens  over  de  Oversteek  rijdt,  weet  dat  deze  weg  zich  absoluut  niet  leent  voor  een maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Wij willen dan ook op doorgaande wegen waar dat  kan  (bijvoorbeeld  over  de  Oversteek  en  Graafsebrug)  dat  70  kilometer  per  uur  de  maximum snelheid wordt.

Terug naar de CVD
Het  busvervoer  in  Nijmegen  wordt  nu  provinciaal  geregeld.  Nijmegen  is  dus  afhankelijk  van  de  provincie  als  het  gaat  om  hoe  vaak  en  via  welke  route  de  bussen  door  Nijmegen  rijden.  Dit  leidt  tot  zeer  veel  frustraties  en  onbegrijpelijke  tarieven.  VoorNijmegen.NU  wil  dat  Nijmegen  weer zelfstandig kan beslissen over het busvervoer, zoals vroeger ten tijde van de CVD.

Economie en Werk
Werk, werk en nog eens werk
We  openen  de  database  van  het  Werkbedrijf  zodat  elke  werkgever  zelf  kan  zoeken  naar  een geschikte kandidaat. Nijmegen uit de top 5 De lasten voor bedrijven gaan omlaag, Nijmegen moet uit de top-5 van duurste gemeenten voor bedrijven.

Geen extra terrasbelasting voor de vierdaagse feesten
Horeca-ondernemers betalen op dit moment net zoveel belasting voor één week Vierdaagsefeestenals voor alle andere weken van het jaar bij elkaar. Dit terwijl de Vierdaagsefeesten voor het grootstedeel toch al door hun betaald, georganiseerd en gefaciliteerd worden. We scha­ffen dus de (extra)precario voor de Vierdaagsefeesten af. Ondernemers betalen voor die week hetzelfde als voor alleandere weken van het jaar.

Voorrang voor de Nijmeegse ondernemer
Momenteel wordt het start-/ nishterrein bij de Wedren geëxploiteerd door een landelijke cateraar omdat  het  hele  terrein  verpacht  wordt  aan  de  Stichting  4Daagse.  VoorNijmegen.NU  wil  in  die pachtovereenkomst opnemen dat Nijmeegse ondernemers voorrang krijgen bij het opzetten van feestlocaties.

Ondernemersfonds naar het oude niveau
Het ondernemersfonds wordt weer terug gebracht naar het oude niveau van € 1,6 miljoen euro. Dit wordt gevoed door de WOZ-belasting niet-woningen en een nieuw in te voeren reclamebelasting.Deze voeren we in zodat zogenoemde “free riders” ook mee betalen aan het leefbaar houden vande stad. Dit ondernemersfonds zal mede onder beheer van het Huis voor de Binnenstad vallen.

Ondernemersfonds naar het oude niveau
We knappen de wijkwinkelcentra op of faciliteren dit maximaal en we zetten in op twee volwaardige wijkwinkelcentra in Dukenburg.

Aanbestedingen en MVO
In  elke  aanbesteding  wordt  opgenomen  dat  bedrijven  uit  Nijmegen  altijd  de  voorkeur  krijgen. Heeft  de  gemeente  nieuw  kantoormeubilair  nodig?  Dan  wordt  dit,  bij  voorkeur,  lokaal  gekocht. Heeft de gemeente nieuwe voertuigen nodig? Ook dan wordt er, bij voorkeur, lokaal gekocht. Bij de social return paragraaf in aanbestedingen zal de clausule worden opgenomen dat deze inzet bijvoorkeur met mensen uit het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen moet worden ingevuld.

Cultuur en horeca
Alle   culturele   instellingen   moeten   openheid   van   zaken   geven   over   de   verdiensten   in   hun  horecatak.  Alle  cijfers  van  de  aparte  vennootschappen  waarin  de  gesubsidieerde  stichting  een  meerderheidsbelang heeft, zullen dus openbaar beschikbaar komen. Daarnaast dient de gemeente duidelijke  voorwaarden  te  stellen  als  zij  subsidie  verstrekt,  zodat  oneerlijke  concurrentie  door instellingen  die  subsidie  ontvangen  wordt  voorkomen.  Het  onderbrengen  van  de  horeca  in  een  BV,  geëxploiteerd  door  een  vereniging  of  stichting,  is  hierbij  niet  de  oplossing.  Het  uitgangspunt  moet blijven dat de horeca een para-commerciële instelling betreft. Alleen op die manier blijft het evenwicht in de markt bewaard en kunnen horecabedrijven (vooral binnen het café- en zalenbedrijf ) het  hoofd  boven  water  houden.  Bovendien  geldt  dat  veel  para-commerciële  instellingen  elkaar volgen in het onjuiste voorbeeld om meer horeca-activiteiten en/of feesten te bewerkstelligen.

Beleid para commerci­le instellingen
We zien dat er steeds meer horeca-activiteiten plaatsvinden bij para-commerciële instellingen alsvoetbalkantines, culturele instellingen en buurthuizen. De bepalingen die moeten voorkomen datdit type partijen op een oneerlijke manier de reguliere horeca beconcurreert vinden wij te ruim ente algemeen. Wij vinden dat in de Para Commerciële Verordening de sluitingstijden moeten worden beperkt  tot  één  uur  voor  en  één  uur  na  de  laatste  activiteit  of  wedstrijd.  Op  bijeenkomsten  van  persoonlijke aard moet eveneens scherper worden toegezien.

Detailhandel
De detailhandel staat zwaar onder druk. Overal in de stad zie je meer lege panden. Er komt dus geen vierkante meter winkelruimte meer bij, niet in de stad en niet aan de randen van de stad.

Oneerlijke concurrentie met particulieren
Ook in Nijmegen neemt het aanbod van AirBnB’s en AirDnD’s (thuisrestaurants) stilzwijgend enorm toe. VoorNijmegen.NU wil dat er iets gedaan wordt aan de oneerlijke concurrentie van particulierenmet  betrekking  tot  horeca-activiteiten.  Doordat  via  platforms  als  AirBnB  en  AirDnD  vraag  en aanbod  elkaar  steeds  makkelijker  vinden,  is  het  voor  veel  particulieren  steeds  aantrekkelijker geworden  om  horeca-activiteiten  te  ondernemen.  Waar  een  professionele  horecaondernemer moet voldoen aan wet- en regelgeving, hoge precario en leges, toeristenbelasting, inrichtingseisen,hygiënevoorschriften   en   veiligheid   (denk   aan:   Drank-   en   Horecavergunning,   rookverbod,  legionellabestrijding,    voedselhygiëne,    brandveiligheid    etcetera)    ontspringen    particulieren  vaak  de  dans  omdat  ze  niet  gecontroleerd  worden.  Dit  terwijl  de  bovengenoemde  wet-  en regelgeving  en  lasten  wel  op  deze  particulieren  van  toepassing  zou  moeten  zijn.  VoorNijmegen.NU vindt dat de gemeente moet zorgen voor een gelijker speelveld. Door ten minste te weten waar particuliere  horeca-activiteiten  plaatsvinden  kan  er  in  ieder  geval  door  instanties  gecontroleerd en gehandhaafd worden op overtredingen. Volgens ons moet er zowel voor de platforms als voor particuliere  aanbieders  een  meldplicht  of  vergunningenplicht  komen  zodat  de  van  toepassing  zijnde  spelregels  op  een  ieder  kunnen  worden  toegepast.  Voor  de  AirBnB’s  zou  ten  minste  een  maximum  verhuurperiode  moeten  gelden,  bewonersplicht  van  de  verhuurde  locatie  en  heffing  van toeristenbelasting. Met andere woorden: inventariseren, reguleren en controleren.

Handhaving Drank- en Horecawet
Voor  Nijmegen.NU  staat  achter  voldoende  en  goede  controle  van  de  Drank-  en  Horecawet. Belangrijk is daarbij dat bij álle alcoholverstrekkende partijen controle en handhaving plaatsvindt. Doel  moet  zijn  dat  handhaving  het  lokale  alcoholbeleid  ondersteunt  en  versterkt.  We  willen immers  allemaal  een  verantwoorde  verstrekking  en  consumptie  van  alcohol.  Om  dat  te  kunnen  bereiken,   is   het   belangrijk   dat   externe   stakeholders   zoals   horeca,   supermarkten,   slijterijen, sportclubs of cultuurinstellingen actief betrokken worden bij het opstellen van het preventie- en handhavingsplan.

Waalkade
De Waalkade wordt een groene oase van rust. Het casino draagt niet veel bij aan het bezoek aan de kade of aan de binnenstad en voor haar klanten is vestiging aan de Waalkade geen must. We gaanin overleg met de eigenaar van Holland Casino om te verhuizen van de Waalkade naar een plek aan de rand van de stad.

Duurzaamheid en afval
Ondergrondse afvalcontainer

Overal  in  de  stad  komen  ondergrondse  afvalcontainers,  te  beginnen  bij  de  hoogbouw,  waar mensen met hun DAR-pasje afval kunnen storten.

De gebruiker betaalt
Afvalverwerking  wordt  op  dit  moment  voor  ruim  75  procent  betaalt  door  de  huiseigenaren. We gaan terug naar  “de gebruiker betaalt” als het gaat om afvalverwerking.

Led verlichting
Veel  sportclubs  hebben  het  financieel  niet  makkelijk.  Toch  zijn  deze  clubs  prima  plekken  om  te  investeren in duurzaamheid. We investeren in duurzame (led-)verlichting van sportparken en kijken of zonnepanelen geplaatst kunnen worden op de (gemeentelijke) accommodaties.

Zonnepanelen op huurhuizen
Huurders  zijn  geen  eigenaar  van  hun  woning.  Investeren  in  zonnepanelen  of  andere  duurzame maatregelen heeft voor huurders dan ook weinig zin. We starten met een investeringsfonds zodat huurders ook hun huizen kunnen verduurzamen. We gaan in overleg met woningcoöperaties omdit fonds te vullen.

Niet bouwen? zonnepanelen
Op  alle  grond  waar  de  komende  tien  jaar  niet  gebouwd  gaat  worden,  leggen  we  zonnepanelen.  Ook op alle gemeentelijke panden leggen we zonnepanelen waar de inwoners van Nijmegen op kunnen intekenen. Deze zonnepanelen worden in principe door Nijmeegse bedrijven gelegd.

Sport
Zwemmen
We  gaan  een  nieuw  zwembad  voor  het  hele  gezin  bouwen  in  of  in  de  buurt    van  Triavium.  Dit  bad  wordt  door  de  gemeente  gebouwd,  is  eigendom  van  de  gemeente  en  zal  via  aanbesteding  geëxploiteerd worden door derden. Tot het nieuwe bad klaar is, blijft zwembad Dukenburg open.  We gaan onderzoeken of het beheer door vrijwilligers eraf kan. We gaan onderzoeken of we samen met de gemeente Lingewaard het zwembad in Bemmel kunnen verbouwen ten behoeve van de jonge gezinnen in Nijmegen-Noord.

Zwemles
We geven zwemverenigingen subsidie op basis van resultaat. Dus als een kind een zwemdiplomaheeft gehaald, krijgt dus élke vereniging subsidie.

Lokale media
Controlemiddel voor de lokale democratie
Lokale  media  vormen  een  belangrijk  controlemiddel  voor  de  lokale  democratie.  Als  gevolg  van landelijk  beleid  zijn  lokale  omroepen  in  Nijmegen  en  omgeving  bezig  met  de  vorming  van  een streekomroep. In het regeerakkoord van Rutte III wordt de streekomroep genoemd als een resultaat van  professionalisering  van  lokale  omroepen.  Daaruit  moet  op  termijn  landelijke  financiering voor  de  streekomroepen  volgen.  VoorNijmegen.NU  steunt  de  streekomroep  in  oprichting,  totdat  ‘Den Haag’ de  financiering van de streekomroep op zich neemt.

De wijkagent
De  wijkagent  komt  steeds  meer  van  de  samenleving  af  te  staan  en  zit  steeds  vaker  achter  zijn  bureau.  Wij  willen  de  agent  terug  in  de  wijk.  We  heropenen  kleine  politiebureaus  van  waaruit  de  wijkagenten opereren,  bijvoorbeeld in winkelcentrum Meijhorst.

Woning krapte
Nijmegen   heeft   veel   sociale   huurwoningen,   ook   in   de   particuliere   sector   zijn   voldoende  huurwoningen te vinden. In het tussensegment is het aanbod schaars. We laten meer middeldure
huurwoningen met een huurprijs van van 700 tot 1000 euro per maand bouwen in de hele stad.

Statushouders
Nijmegen  is  een  gastvrije  stad.  Alleen  dat  gastvrije  vertaalt  zich  in  een  beleid  waarbij  met  name  Hatert,  Dukenburg  en  Neerbosch-Oost  de  opvang  van  statushouders  voor  zijn  rekening  nemen.  Statushouders worden bij voorkeur verspreid over de hele stad gehuisvest waarbij de genoemde wijken ontzien worden.


Bekijk de standpunten van Voor Nijmegen.NU over de belangrijkste verkiezingsthema’s in Nijmegen. (VIDEOS)
https://nijmegen.stemkijker.nl/partij/voor-nijmegen-nu

Lijst 10 VoorNijmegen.NU
1 Eigenhuijsen, P.A. (Paul) (m) Nijmegen
2 Fontein, M.L.C. (Mark)  (m) Nijmegen
3 Woudenberg, A.H.A. (Lydia)  (v) Nijmegen
4 Langendam, J. (Jeroen)  (m) Nijmegen
5 Visser, H. (Hanneke)  (v) Nijmegen
6 Roos, M.A.J. (Marcel)  (m) Nijmegen
7 Bos, D. (Dick)  (m) Nijmegen
8 Sier, A.J.N. (Ab)  (m) Nijmegen
9 Huisman, J.A.W. (Hans)  (m) Nijmegen
10 van den Heuvel, E.H. (Erik)  (m) Nijmegen
11 de Beijer, G.B.J.M. (Gilbert)  (m) Nijmegen
12 Bastiaans, H.F.M. (Harold)  (m) Molenhoek

Adres

  • Straat: van Heutszstraat 37
  • Postcode: 6521CT
  • Stad: Nijmegen

Contact

Blogs

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us